7 Člověk

Video a zvuk

Člověk - stáhnout mp3

Při předchozím pozorování postupu, jakým vznikají lidské výtvory (např. dům), jsme došli k poznání, že myšlení je kromě jiného i tvůrčí silou člověka. Dále jsme zjistili, že přírodní výtvory (např. strom) vznikají obdobným postupem jako lidské výtvory – tedy od ideje k hotovému „dílu“. Z toho vyplývá, že ve sféře ducha zřejmě musí být obsažena tvůrčí síla podobně, jako jsme ji nalezli v lidském myšlení. Právě tato tvůrčí síla je to, co my lidé máme společné se sférou ducha.

Přesněji řečeno my lidé disponujeme obdobnou tvůrčí silou, jakou nalézáme ve sféře ducha. Současně také víme, že člověk je „přírodní výtvor“. A víme, že idea předchází výtvor. Z toho plyne, že tvůrčí síla ducha musela předcházet tvůrčí síle lidského myšlení. Jinými slovy – naše schopnost myslet a tvůrčí síla myšlení musí být projevem ducha. Myšlení a jeho tvůrčí síla je projevem „jiskry“ ducha v člověku.

Schopnost myslet je předpokladem pro to, abychom si dokázali uvědomit sebe sama, tj. abychom se dokázali vnímat jako individuální bytost – jako „JÁ“. „Jiskra“ ducha v člověku, která nám mj. napomáhá ke schopnosti tvůrčím způsobem myslet, se projevuje ve formě . Tato pomyslná „jiskra“ ducha v člověku, JÁ, je základem toho, co odlišuje nás lidi od zvířat.

Shrňme:

  • Člověk
    má hmotné fyzické tělo, které je prostoupeno nehmotným neviditelným éterickým tělem a nehmotným neviditelným astrálním tělem a nehmotným , které představuje „jiskru“ ducha v člověku; člověka tak můžeme vnímat jako bytost, která se skládá ze čtyř prostupujících se článků – jednoho hmotného článku a tří nehmotných.

Články bytosti člověka ve srovnání s bytostmi nerostů, rostlin a zvířat schematicky ilustruje následující obrázek:

Doplňme, že:

  • Lidské JÁ v sobě zahrnuje ještě další tři tzv. duchovní články, které jsou zatím u většiny lidí v zárodečné podobě – nazýváme je „Vyšší Já“ (neboli Manas), „Duchovní Já“ (neboli Buddhi) a „Duchovní člověk“ příp. zkráceně „Duch“ (neboli Atma) – pohovoříme o nich později
  • Lidské JÁ prošlo za dobu existence člověka na Zemi vývojem od původní kolektivní podoby po dnešní individuální podobu – o vývoji JÁ pohovoříme později
  • Do určité míry stinným projevem JÁ je ego (tj. potřeba, vnímat se jako „střed světa“), nicméně ve zdravé míře ego v životě potřebujeme

Člověk je člověkem díky svému individuálnímu spojení s duchem, které zprostředkuje JÁ. Zvířata takovéto individuální spojení s duchem nemají, my lidé ano. Následující obrázek schematicky znázorňuje články lidské bytosti – tedy fyzické hmotné tělo, éterické tělo, astrální tělo a JÁ:

Zoologie zařazuje člověka mezi zvířecí druhy, konkrétně mezi úzkonosé opice (viz např. Wikipedia). Čistě zoologicky to může být správně, jenže my lidé v sobě máme něco, co zvířata nemají. Díky myšlení jsme byli schopni začít psát, postavit katedrály a sestrojit počítače a mobily. Díky „jiskře“ ducha, kterou v sobě neseme, jsme lidé, a nikoliv dobře vyvinuté opice.