13 Nehmotné bytosti

Video a zvuk

Nehmotné bytosti - stáhnout mp3

Duchovní sféra je sférou idejí a sil, které vycházejí ze Zdroje. Tyto ideje a síly se postupem od Zdroje dále rozvětvují a nabývají dalších kvalit. Podle svých kvalit se shlukují do jednotek, které nazýváme duchovní bytosti. Duchovní sféra je tedy tvořena duchovními bytostmi … neboli duch je tvořen duchovními bytostmi.

Duchovní bytosti jsou nositeli idejí a duchovních sil. Mnohé z nich svou činnou existencí přetvářejí duchovní ideje a síly v astrální obrazy. To se děje postupně, neboť duchovní bytosti mají různou úroveň vývoje. Vyvinutější bytosti postupně předávají „štafetu“ méně vyvinutým bytostem. Hovoříme proto o hierarchii duchovních bytostí nebo krátce o duchovní hierarchii.

Duchovní hierarchie má devět plus jeden stupeň.
Tím nejnižším, desátým, stupněm jsou „jiskry“ ducha, o kterých jsme již hovořili – ty, které se coby JÁ inkarnují do hmotných fyzických těl. Jsme to my lidé.
Bytosti, které jsou v hierarchii před námi, jsou vývojově starší. Dělíme je do tří úrovní, každá úroveň obsahuje tři stupně.

První úroveň duchovní hierarchie:
1. Serafové – vysoké duchovní bytosti lásky
2. Cherubové – vysoké duchovní bytosti harmonie
3. Trůnové – vysoké duchovní bytosti vůle

Druhá úroveň duchovní hierarchie:
4. Panovníci – vysoké duchovní bytosti moudrosti
5. Síly – vysoké duchovní bytosti změny a pohybu
6. Mocnosti – vysoké duchovní bytosti tvaru

Třetí úroveň duchovní hierarchie:
7. Archové – vysoké duchovní bytosti epoch a období
8. Archandělé – vysoké duchovní bytosti národů
9. Andělé – vysoké duchovní bytosti pomáhající a chránící

Situaci schematicky ilustruje následující obrázek:

 

O astrální sféře víme, že je především sférou sil, které známe z niterného prožívání ve vlastní duši. Jejich společným základem jsou síly přitažlivosti (sympatie) a odpudivosti či odporu (antipatie). Jejich projevy jsou například touha, žádostivost, nenávist apod. V astrální sféře najdeme rovněž obrazy, vytvořené duchovními bytostmi, o kterých jsme již hovořili. Nositeli astrálních obrazů a astrálních sil jsou astrální bytosti – vrátíme se k nim později. V astrální sféře se připravují na novou inkarnaci do hmotného fyzického těla „jiskry“ ducha, lidské individuality. Po smrti se v astrální sféře očišťují.

O éterické sféře víme, že je sférou působení éterických sil, které přímo působí na utváření hmotných fyzických substancí, ze kterých ve fyzické sféře vznikají přírodní výtvory. Používáme proto také složené označení étericko-fyzická sféra. Nositeli éterických sil jsou tzv. elementární bytosti. Podstatnou roli mají čtyři hlavní skupiny elementárních bytostí, které jsou spojené se čtyřmi skupenstvími neživé přírody (tuhé, kapalné, plynné skupenství plus teplo), neboli jinak řečeno s živly (země, voda, vzduch, oheň). Vezměme si jako příklad rostlinu. Když na jaře začnou příznivé podmínky (teplota, vlhkost), uvedou elementární bytosti svými éterickými silami do pohybu látkovou výměnu v kořenech. Vodu s rozpuštěnými solemi minerálů tlačí vzhůru, v kontaktu se vzduchem a světlem působí na fotosyntézu a na následný vznik organických molekul a buněk, ze kterých tvarují tělo a později květy rostliny. U minerálů a živočichů je princip obdobný.

V průběhu vývoje vznikly ještě další duchovní bytosti, odlišné od bytostí duchovní hierarchie. Vyvíjely se jinak, a tím získaly určitou samostatnost ve srovnání s bytostmi duchovní hierarchie. Svou samostatnost tyto bytosti přirozeně využívají v souladu s vlastními zájmy a potřebami. Působí proto do určité míry proti směru vývoje, který je dán idejemi a záměry Zdroje a reprezentován bytostmi duchovní hierarchie. Tyto samostatné bytosti, nacházející se mimo duchovní hierarchii, proto nazýváme odpůrčí bytosti.