15 Než vznikla Země

Video a zvuk

Než vznikla Země - stáhnout mp3

Už víme, že člověk, tedy lidská bytost, se skládá ze čtyř vzájemně prostoupených článků – hmotného fyzického těla, éterického těla, astrálního těla (z části přetvořeného v duši) a JÁ. Pradávná vědění nás učí, že první tři články lidské bytosti vznikly v době, kdy ještě neexistovala Země ani dnešní Sluneční soustava – a to natřikrát. Třikrát musel vzniknout a opět vymizet kosmický systém, který předcházel dnešní Sluneční soustavě. Těmto předcházejícím kosmickým systémům se někdy říká Starý Saturn, Staré Slunce a Starý Měsíc. Tyto názvy nemají nic společného s kosmickými tělesy dnešní Sluneční soustavy. Ve staroindické tradici se období existence těchto kosmických systémů nazývají Velké Manvantary. Tento vývoj, který předcházel dnešní Sluneční soustavě, schematicky ilustruje následující obrázek:

Vývoj předchůdce dnešního člověka vždy probíhal jako součást vývoje daného kosmického systému. Ten sloužil jako pomyslné vozítko pro vývoj této nové bytosti.

Starý Saturn byl tepelného charakteru – z našeho pohledu něco jako tepelná anomálie v prostoru. První předchůdce člověka na Starém Saturnu měl pouze fyzické tělo. To bylo nehmotné*, mělo tepelný charakter – asi jako kdybychom vzali kus horniny a z prostoru, který zabírá, vyndali materiál a nechali tam pouze jeho teplo. Rozhodující roli sehrály na Starém Saturnu vysoké duchovní bytosti vůle neboli Trůnové. Tyto bytosti vytvořily mocný impuls vůle, o kterém se zmiňuje předchozí příběh o Stvoření. Ten nastartoval vývoj Starého Saturnu a současně vytvořil základ nehmotného fyzického těla coby prvního článku postupně vznikající lidské bytosti.

*) Na tomto místě je třeba, objasnit si rozdíl mezi nehmotným fyzickým tělem a hmotným tělem. Nehmotné fyzické tělo můžeme vnímat jako soustavu sil a s nimi spojených zákonitostí, které přímo působí ve hmotě, jež tvoří hmotné „tělo“ nerostů i hmotné tělo živých organismů. Je to jakýsi základní silový rámec hmotných těl nerostů i živých organismů – proto používáme i složený název „hmotné fyzické tělo“. U živých organismů (tj. rostliny, zvířata, člověk) jsou síly nehmotného fyzického těla usměrňovány působením životních éterických sil, o kterých jsme již hovořili.

Na Starém Saturnu tedy bylo vznikající lidské tělo vzdáleně srovnatelné s charakterem dnešních nerostů – skládalo se z obdobné soustavy sil a zákonitostí, které byly jeho prvním a jediným článkem.

Staré Slunce dosáhlo přibližně plynné hustoty. Druhý předchůdce člověka na Starém Slunci měl proto o něco hustější a dále se vyvíjející fyzické tělo, srovnatelné s hustotou dnešních plynů. K fyzickému tělu přibyly éterické síly, tedy éterické tělo. Rozhodující roli sehrály na Starém Slunci vysoké duchovní bytosti moudrosti neboli Panovníci. Právě tyto bytosti vytvořily základ nehmotného éterického těla coby druhého článku postupně vznikající lidské bytosti.

Na Starém Slunci tedy bylo vznikající lidské tělo vzdáleně srovnatelné s charakterem dnešních rostlin – skládalo se z obdobné soustavy dvou článků.

Starý Měsíc dosáhl přibližné kapalné hustoty. Náš třetí předchůdce, ten na Starém Měsíci, se proto velice vzdáleně začal blížit tomu, co známe dnes. Jeho fyzické tělo dosáhlo hustoty, srovnatelné s dnešními kapalinami. K vyvíjejícímu se fyzickému tělu a vyvíjejícímu se éterickému tělu přibyly astrální síly, tedy astrální tělo. Rozhodující roli sehrály na Starém Měsíci vysoké duchovní bytosti změny a pohybu neboli Síly. Tyto bytosti vytvořily základ nehmotného astrálního těla coby třetího článku postupně vznikající lidské bytosti.

Na Starém Měsíci tedy bylo vznikající lidské tělo vzdáleně srovnatelné s charakterem dnešních zvířat – skládalo se z obdobné soustavy tří článků.