1 Přírodní říše

Video a zvuk

Přírodní říše - stáhnout mp3

Přírodu, která nás obklopuje, můžeme rozdělit na dvě hlavní části – na neživou přírodu, anorganickou, a na přírodu živou, organickou. Jako život si můžeme v prvním přiblížení představit schopnost určitého organismu růst, rozmnožovat se a mít látkovou výměnu, tzn. přijímat z okolí jiné látky, přetvářet je pro po potřebu svého zachování a růstu, a vylučovat nevyužité zbytky. Neživá příroda je obecně tvořena látkami, které v sobě neobsahují takto chápaný život. Neživé látky neboli nerosty dělíme do tří skupenství – tuhé, kapalné a plynné. Na pomezí těchto skupenství je teplo a někdy se proto hovoří i o čtyřech skupenstvích. Tuhé látky dále dělíme na krystalické a amorfní (beztvaré), jež jsou přechodem mezi tuhým a kapalným skupenstvím. Živá příroda je tvořena živými organismy. Živé organismy můžeme nahrubo rozdělit na rostliny a živočichy, a mezi živočichy má zvláštní postavení člověk.
Celkem tak pozorujeme čtyři přírodní říše:

 • Nerosty
  mají neživé „tělo“.
 • Rostliny
  mají nad rámec nerostů schopnost života, jak jsme jej právě definovali. Rostliny nemají schopnost pohybu, jsou svými kořeny vázány na jedno místo.
 • Zvířata
  mají nad rámec rostlin schopnost se pohybovat a mají vědomí, které zvířatům – podle úrovně vývoje – dává schopnost vnímat okolí, a reagovat na podněty z okolí a na základní vnitřní pocity (např. hlad). Reakce zvířat jsou do značné míry instinktivní a vycházejí především z toho, zda se daná věc jeví přitažlivá nebo odpudivá – např. kořist vs. hrozba, samice vs. cizí samec, příjemné vs. nepříjemné, pochvala vs. trest (na tom je založena drezura zvířat). U nejvíce vyvinutých zvířat, jako jsou např. lidoopi, můžeme vypozorovat i náznaky primitivního myšlení.
 • Člověk
  je nad rámec zvířat vybaven myšlením a z toho vyplývající schopností se vědomě učit a uvědomit si sebe sama. Tyto schopnosti jsou projevem rozvinutějšího vědomí, které máme oproti zvířatům. Nad rámec živočišných instinktů zpravidla máme rozmanité a často hluboké vnitřní prožívání. Schopnost myslet nám dává možnost tvořit a přicházet na nové věci. A také možnost, abychom nejednali čistě instinktivně, ale abychom svým myšlením korigovali a řídili své jednání a své reakce na okolní svět. Uvědomění si sebe sama je dvojakého charakteru – zahrnuje jednak schopnost vnímat se coby individuální jedinec, jednak schopnost uvědomit si své místo v širších souvislostech okolního světa a existence vůbec.

Čtyři přírodní říše a jejich základní charakteristické znaky schematicky ilustruje následující obrázek: