Elementární bytosti

Abyste této sekci správně porozuměli, je třeba mít zvládnutých Prvních 21 kroků a kapitolu Sféry existence.

Přírodní elementární bytosti spojené s elementy

Video a zvuk

Přírodní elementární bytosti spojené s elementy - stáhnout mp3

Elementární bytosti jsou nehmotné bytosti na jiné úrovni vývoje, než je člověk. Nemají žádné JÁ nebo jen velice slabé JÁ a jsou proto ovladatelné vědomím vyvinutějších bytostí – za určitých okolností i vědomím člověka. Elementární bytosti mají nehmotné fyzické tělo, které však není vyplněno hmotným tělem – nejsou proto vnímatelné lidskými smysly.

Základní informace o elementárních bytostech i pojem „nehmotné fyzické tělo“ si můžete připomenout v kapitole Sféry existence. Tam jsme hovořili o čtyřech hlavních druzích přírodních elementárních bytostí – a sice o těch, které jsou spojeny s elementy. Jsou to Gnómové, Undinové, Sylfové a Salamandři. Došli jsme k poznání, že tyto přírodní elementární bytosti spojené s elementy jsou pomyslnou výkonnou rukou éterických sil. Stimulovány astrálními obrazy, jimiž – jak si hned ukážeme – jsou do značné míry i ony samotné, působí tyto přírodní elementární bytosti přímo na elementy, tedy na jednotlivá skupenství, fyzické sféry: Země – pevné látky, Voda – kapaliny, Vzduch – plyny, Oheň – teplo. Jsou to „mistři stavitelé“ fyzické sféry. Hovořili jsme i o tom, že tyto přírodní elementární bytosti zasahují do tří elementárních říší, které v rámci sedmi přírodních říší předcházejí nerostům:

 1. První elementární říše
 2. Druhá elementární říše
 3. Třetí elementární říše
 4. Nerosty (míněno krystalické)
 5. Rostliny
 6. Zvířata
 7. Člověk

Odkud se berou přírodní elementární bytosti spojené s elementy? Tyto bytosti jsou článkem postupného procesu, jakým vznikají přírodní výtvory – tedy Idea > Obraz > Síla > Dílo (můžete si jej rovněž připomenout v kapitole Sféry existence). Nesou síly, s jejichž pomocí vytvářejí v étericko-fyzické sféře „dílo“ svým působením na elementy. Do značné míry jsou tyto bytosti ale samy i astrálními obrazy. Vznikají totiž v astrální sféře v důsledku činnosti vysokých duchovních bytostí třetí úrovně – tedy andělů, archandělů a archů. Můžeme si je představit jako pomyslné „oddenky“ nebo „výhonky“ těchto vysokých bytostí. Z astrální sféry prostupují přírodní elementární bytosti do étericko-fyzické sféry, kde se tím pomyslně „rodí“. Projevuje se to tak, že zde začnou působit svými éterickými silami.

To, že přírodní elementární bytosti spojené s elementy jsou astrálními obrazy a současně éterickými silami, vidíme na tom, že nižší astrální sféra se z velké části překrývá s éterickou sférou. „Realizátorem“ tohoto překrytí a „spojovacím můstkem“ mezi astrální a étericko-fyzickou sférou jsou právě přírodní elementární bytosti spojené s elementy, které se prostoupením svých sil do étericko-fyzické sféry propojují s místem svého působení.

Už v dávných dobách lidé věděli, že přírodní elementární bytosti spojené s elementy vznikají v důsledku činnosti vysokých duchovních bytostí třetí úrovně. Například staří Indové hovořili o vládcích elementárních bytostí. Vládce Gnómů v Indii dodnes nazývají Kshitideva nebo též Prithivi, vládcem Undinů je Varuna, vládcem Sylfů je Vayu a vládce Salamandrů se nazývá Agni.

Gnómové se „rodí“ v prostoru vnitřku Země – často v místech, kde se stýkají kovy nebo kovové rudy s jinými nerosty. Vystupují směrem vzhůru a nejblíže k povrchu se dostávají v dutinách, jako jsou jeskyně nebo třeba výmoly pod kořeny starých stromů. Je jich mnoho druhů a je jim přisuzována vysoká inteligence. Jejich společným rysem je, že mají jasně vymezené tvary. V lidové slovesnosti mají různé další názvy – například v Krušnohoří jsou známi jako Koboldi nebo Wichtelové. Síly Gnómů do jisté míry odpovídají nejvyššímu éteru, tj. životnímu (i čtyři druhy éteru si můžete připomenout v kapitole Sféry existence). To je na první pohled paradoxní, avšak je třeba si uvědomit, že pro působení na hmotu v pevném krystalickém skupenství je třeba nejvyšších sil. Působení Gnómů je stahující, čímž napomáhají soudržnosti pevných krystalických látek. Přesahem do astrální sféry nesou Gnómové i určité duševní vlastnosti. Ty by se daly charakterizovat slovy „takhle to uděláme, takhle to bude“.

Undinové vznikají v místech, kde se setkává voda s horninou a často i s rostlinami. Lákají je místa, jako jsou například kameny skrápěné vodou a porostlé mechem – na břehu potoka, u pramenů apod. Proto se jim někdy říká i Nymfy. Jejich tvar se průběžně mění – není pevný. Působí převážně silami zvukového neboli chemického éteru. Právě to je předurčuje pro působení v kapalinách. Účastní se zde chemických reakcí, se kterými se setkáváme v přírodě. Na jaře je jejich hlavním úkolem pomoci rostlinám vyrazit ze země a začít růst. Ve spojení s vodou Undinové zasahují i do živočišné říše – má se například za to, že podporují růst šupin a ploutví u ryb. Duševní vlastnosti, které nesou Undinové, v sobě mají určitý protiklad a daly by se charakterizovat slovy „jednou takhle, jednou takto“. Odpovídá to vyváženému poměru sympatie a antipatie druhé oblasti nižší astrální sféry (tj. oblasti plynoucí dráždivosti).

Sylfové se „rodí“ za dostatečného světla v místech kontaktu vzduchu s vodou – například když se mísí se vzduchem velice jemná vodní tříšť prozářená sluncem. V pohádkách a bájích bývají označováni i jako Elfové. Sylfové působí v elementu Vzduchu převážně silami světelného éteru. Nemají tvar – pomyslně nasají světlo a jakoby zajiskří do existence. Přitahuje je povrch rostlin, obzvláště jemně orosený, květy opylované hmyzem, a také ptáci, které Sylfové motivují ke zpěvu – jakoby Sylfové hráli na „hudební nástroj“, kterým jsou jim ptáci. V průběhu léta se Sylfové jakoby zpomalují a připravují rostliny na zrání a následné uvadání. Podobně jako Gnómové a Undinové, také Sylfové nesou duševní vlastnosti – daly by se charakterizovat jako „převládající sympatie“. Na rozhraní vody a vzduchu – například na vodní hladině nebo na povrchu listů, dochází typicky k odpařování vody. Nastává zde tedy určitá interakce mezi Sylfy a Undiny.

Salamandři jsou z pohledu svého vzniku výjimeční. Vznikají totiž zčásti prostřednictvím vyšších živočichů, například lidoopů. Od nich mají svá zárodečná a nevyvinutá Já, která se oddělují od skupinových JÁ těchto vyšších živočichů. Jsou nositeli tepelného éteru. S koncem léta podporují zrání semen a plodů rostlin a přes zimu napomáhají k uchování semen v zemi tak, aby mohla na jaře opět vyklíčit. Díky svému původu jsou Salamandři přitahováni i k živočišné říši. Nacházejí se například v blízkosti hmyzu a motýlů. Má se za to, že „navádějí“ včely a další hmyz k rostlinám a ke květům. Duševní vlastnosti, které Salamandři nesou, by se daly charakterizovat slovy „nesobecká láska, nezištná oddanost“. Salamandry proto přitahují také situace, kdy se mezi člověkem a zvířaty projevuje „teplo duše“ – může se jednat o vztah jezdce a jeho koně, vztah ovčáka ke stádu, vztah páníčka a pejska apod.

Aktivita přírodních elementárních bytostí se mění v průběhu ročních období. V období vegetace výrazně zasahují do étericko-fyzické sféry. Vezměme si jako příklad rostliny. Přírodní elementární bytosti jsou s nimi propojeny a svými éterickými silami zajišťují jejich růst, když na jaře začnou příznivé podmínky (teplota, vlhkost):

 • Gnómové vystupují k povrchu, přitom jejich síly kmitají směrem vzhůru, jako by Gnómové odspodu pomyslně „klepali kladívkem“. Tím napomáhají ke klíčení rostlin. Současně svou stahující silou zpevňují kořeny.
 • Undinové podporují látkovou výměnu v kořenech a tlačí vzhůru vodu s rozpuštěnými solemi minerálů.
 • Sylfové působí v kontaktu se vzduchem a světlem na fotosyntézu a na následný vznik organických molekul a buněk.
 • Salamandři napomáhají opylování květů hmyzem.

V období blížícího se vegetačního klidu rostliny uvadají a usychají, opadává listí a plody, začíná se rozkládat ovoce. Souvisí to mj. s tím, že přírodní elementární bytosti se stahují z étericko-fyzické sféry zpět do astrální sféry – jakoby do pomyslné náruče vysokých duchovních bytostí, které jim daly vzniknout. Přírodní elementární bytosti se odpojují od étericko-fyzické sféry a tím se jakoby vysvobozují ze své služby pro vegetaci. K podobnému „vysvobození“ dochází i za jiných okolností. Třeba při drcení hornin se z nich uvolňují Gnómové. Citlivější jedinci to mohou ve tmě vnímat jako slabé zablesknutí. V havířské tradici proto bývají Gnómové mnohdy znázorňováni s čepičkou, která se považuje za symbol plamínku, který takto Gnómové vytvářejí. U dalších přírodních elementárních bytostí bychom našli obdobné příklady.

V Prvních 21 krocích jsme hovořili o tom, že rostliny mají kromě hmotného fyzického těla také éterické tělo, které je souhrnem životních sil rostliny. Nyní vidíme, že tyto životní síly jsou projevem činnosti přírodních elementárních bytostí, které jsou jejich nositeli. Je tedy zřejmé, že éterické tělo rostlin je z velké části tvořeno přírodními elementárními bytostmi, resp. jejich silami. U minerálů a živočichů je to obdobné.

Hmotné fyzické tělo člověka sestává z elementů, tedy z pevných látek, kapalin a plynů, a obsahuje teplo. Víme, že Gnómové, Undinové, Sylfové a Salamandři působí na elementy, a logicky tedy musí nějak působit i na lidské tělo. Podle toho, které elementární bytosti působí na tělo člověka a jak silné je působení, mohou tyto elementární bytosti do určité míry ovlivnit temperament člověka. Vycházíme-li ze čtyř základních typů temperamentu – tj. cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik – pak můžeme říci:

 • Působení Salamandrů na oběhový systém může vést k „horkokrevnosti“ a může ovlivňovat cholerickou složku temperamentu
 • Působení Sylfů na nervový systém může posilovat jeho síly sympatie a může tím ovlivňovat sangvinickou složku temperamentu
 • Působení Undinů na žlázy s vnitřní sekrecí může vést k vnitřní pohodlnosti a tím ovlivňovat flegmatickou složku temperamentu
 • Působení Gnómů na smyslové orgány může ovlivňovat melancholickou složku temperamentu

Vliv přírodních elementárních bytostí na temperament je dán tím, že nesou určité duševní vlastnosti (uvedli jsme je výše). Ty se prolínají s našimi duševními vlastnostmi a mohou je ovlivňovat. Dochází k tomu i tehdy, když pobýváme v jiném prostředí, třeba na dovolené, a také v průběhu střídajících se ročních období. V takových situacích nejednou dochází i ke změně nálady k lepšímu nebo k horšímu. Jednou z příčin může být i jiný vliv elementárních bytostí než ten, na který jsme byli dosud zvyklí.

Ostatní přírodní elementární bytosti

Video a zvuk

Ostatní přírodní elementární bytosti - stáhnout mp3

Přírodních elementárních bytostí existuje mnohem více, než jsou jen ty spojené s elementy, o kterých jsme dosud hovořili. Některé z nižších přírodních elementárních bytostí se mohou dále vyvíjet. Když určitá nižší elementární bytost svou činností nabude mocnějších sil a získá schopnost převzít náročnější úkoly, může u ní dojít k přerodu – říkáme k metamorfóze – na vyšší úroveň. Může tak vzniknout (o něco) vyšší přírodní elementární bytost. Vyšší přírodní elementární bytosti se společně s „mistry staviteli“ fyzické sféry mohou spojovat s vyššími rostlinami, jako jsou například stromy, a s dalšími přírodními výtvory.

Se stromy se spojují vysoké elementární bytosti, které nazýváme opatrovníci stromů. Jejich úkolem je napomáhat tomu, aby tak složité rostlinné organismy, jako jsou stromy, co možná prospívaly. Spojují se s mladým odrůstajícím stromkem a setrvávají, dokud strom nezanikne. Nejsou stejní – odlišují se podle druhu stromu, se kterým k sobě náleží. Opatrovníci stromů jsou propojeni s hlubokou kosmickou moudrostí. Když stromu věnujeme s úctou a pokorou pozornost a nasloucháme mu, můžeme s opatrovníkem stromu navázat komunikaci a mnohé se od něj naučit. Odedávna byli opatrovníci stromů pokládáni za učitele lidstva a byli například jedním z důležitých zdrojů vědění zasvěcenců.

Moudrost opatrovníků stromů je dána jejich dlouhým a pozoruhodným vývojem. Má se za to, že se vyvíjejí přerodem neboli metamorfózou z elementárních bytostí, které jsou v podzemí spojeny s kovy. A právě od kovů, které mají kosmický původ, načerpali svou hlubokou moudrost.

Opatrovníci stromů v sobě obsahují množství dalších nižších bytostí, které v rámci stromu jako živého přírodního výtvoru zastávají různé dílčí úkoly. Je zřejmé, že k takovým nižším bytostem patří i nám známé přírodní elementární bytosti spojené s elementy, tedy „mistři stavitelé“, kteří vykonávají „základní stavební práce“. Zdravé dospělé stromy jsou však i líhní pro další přírodní elementární bytosti. To jsou nižší bytosti než opatrovníci stromů a vznikají, řekli bychom „rodí se“, jako jejich určitá součást (za chvíli se k tomu vrátíme podrobněji). Podle druhu stromu mají rozličné vlastnosti a úkoly. Některé z nich bývají označovány pohádkově-poetickým názvem víly.

Ještě vyšší přírodní elementární bytosti než opatrovníci stromů jsou opatrovníci lesa. V lidové tradici bývají opatrovníci lesa znázorňováni jako divoce vyhlížející rozměrné bytosti pokryté kůrou a mechem, spíše plaché a zamlklé. Přesto nám opatrovníci lesa mohou odkrýt hluboká tajemství života a světa. Sdělují je ale formou náznaků a symbolů, jejichž rozklíčování stojí čas a námahu. To proto, aby se k jejich moudrosti dostali pouze lidé, kteří mají opravdu hluboký zájem.

Za předchozí vývojové stadium opatrovníků lesa jsou považováni opatrovníci podzemních vod – tedy přírodní elementární bytosti, spojené s podzemními vodami. Právě podzemní vody jsou prostředím, ve kterém vzniká mnoho přírodních elementárních bytostí – daly by se nazvat „plodovou vodou Země“, která vznikající přírodní elementární bytosti vyživuje v raném stádiu jejich vývoje.

Velmi zvláštní elementární bytosti jsou opatrovníci skal. Jsou spojeni s horninami podobně jako Gnómové, ale vyvíjejí se jakoby z opačného směru, a proto v sobě nesou síly příbuzné s teplem, světlem a plynným skupenstvím. Vytvářejí určitou protiváhu ke gravitaci a napomáhají tomu, aby se obrovské masy hornin na zemském povrchu nezhroutily do sebe. Tíhu, kterou takto pomyslně nesou na svých bedrech, vnímají jako tíhu odpovědnosti. I proto jsou uzavření do sebe a není snadné s nimi navázat komunikaci.

Opatrovníci skal patří do obrovské skupiny přírodních elementárních bytostí, které souhrnně nazýváme bytosti krajiny. Podílejí se na přírodním dění v krajině a mají i vliv na formování povrchu krajiny. Někdy bývají označovány jako „energie krajiny“, což je méně přesný název, neboť nepostihuje skutečnost, že nositelem této energie jsou ve skutečnosti elementární bytosti.

Přestože jsou přírodní elementární bytosti neviditelné, setkáváme se s jejich působením doslova na každém kroku. Už víme, že z pohledu sfér existence jsou přírodní elementární bytosti výkonnou rukou éterických sil a v širším slova smyslu jsou pomyslným nástrojem, který realizuje přírodní výtvory podle duchovních idejí. Přírodní elementární bytosti jsou tím, co z naší lidské perspektivy nazýváme přírodní síly.

Dohromady vytvářejí přírodní elementární bytosti ze Země živý organismus – živou planetu. Přírodní elementární bytosti jsou pro Zemi tím, čím je pro rostliny, zvířata a lidi jejich éterické tělo. Přírodní elementární bytosti vytvářejí éterické tělo planety Země.


Pro přírodní elementární bytosti je charakteristické, že jsou zpravidla hierarchicky uspořádány. Jak si to představit? Úroveň určitého druhu elementárních bytostí v jejich hierarchii je dána především silami, kterými určité bytosti disponují, a z toho vyplývajícími úkoly, které mohou dané bytosti zastat. Hierarchie tedy neznamená, že by některé bytosti byly prostorově „výše“ a některé prostorově „níže“. Čím mocnější síly a náročnější úkoly, tím „výše“ v hierarchii se dané bytosti nacházejí. Dále je třeba mít na paměti, že elementární bytosti jsou vzájemně prostoupeny. Můžeme si to představit tak, že vyšší bytosti v sobě obsahují nižší bytosti. Jakoby vyšší bytosti sestávaly z nižších bytostí, jakoby byly jejich pomyslnou společnou schránkou nebo obalem. Ukázali jsme si to výše na opatrovnících stromů.

Elementární bytosti – obzvláště ty nižší – z tohoto uspořádání v podstatě nemohou vybočit. Je to především proto, že elementární bytosti mají minimální vlastní vědomí a jsou ovládány vědomím vyšších bytostí – především těch, které jim daly vzniknout. To, že přírodní elementární bytosti mají takto vymezené působení, je předpokladem relativně stabilního přírodního okolí, které potřebujeme pro svůj život a vývoj.

Pro elementární bytosti tedy platí, že nekonají samostatně, ale na popud jiného vědomí, jak jsme si vysvětlili. Za jejich konání jim proto nelze přičítat morální odpovědnost.

Další elementární bytosti

Video a zvuk

Další elementární bytosti - stáhnout mp3

O přírodních elementárních bytostech už víme, že vznikají většinou v důsledku činnosti vysokých duchovních bytostí třetí úrovně. Víme také, že kromě bytostí duchovní hierarchie existují i odpůrčí bytosti, a že jejich působení je do určité míry namířeno proti směru vývoje, který je reprezentován právě působením bytostí duchovní hierarchie. Nepřekvapí nás proto, že existují i elementární bytosti, které vznikají v důsledku činností odpůrčích bytostí, nebo jsou s nimi spojeny, nebo jimi jsou ovládány.

Elementární bytosti vytváříme také my lidé, většinou se to odehrává nevědomě. Jsme totiž myslící, cítící a konající bytosti, a právě činností svého myšlení, cítění a vůle elementární bytosti sami vytváříme. Děje se to například při prožívání emocí. Také s našimi myšlenkami jsou spojeny elementární bytosti, které vytváříme svým myšlením. Ty pro nás začnou být velmi významné po smrti – budeme o tom detailně hovořit v jiném seriálu.

Dále jde o to, že v průběhu života přirozeně a zpravidla nevědomě přetváříme články své bytosti – máme na mysli nehmotné fyzické tělo, éterické tělo, astrální tělo a Já (pomíjíme hmotné tělo). Přitom vznikají elementární bytosti, které se svým charakterem liší podle toho, ze kterého článku lidské bytosti vzešly. Elementární bytosti vytváříme i nepřímo prostřednictvím lidských výtvorů. Mezi nejvýznamnější „producenty“ tohoto druhu patří technická zařízení – stroje, motory, počítače atd.

Mezi elementárními bytostmi, které my lidé přímo vytváříme, mají zvláštní postavení takové, které jsou produktem polopravd, nepravd a lží. Zvláštní jsou proto, že jejich působení je považováno za velice zhoubné. Má se totiž za to, že pronikají až do fyzické sféry tím, že podporují vznik nových kmenů virů a bakterií. Uvědomíme-li si, kolik polopravd, nepravd a mnohdy i lží vyprodukuje dnešní marketing i média, mohou se nám rozkrýt nečekané souvislosti.

Souhrnně lze říci, že činností tří hlavních sil své duše (tj. myšlení, cítění a vůle) i činností svých lidských výtvorů během života přímo i nepřímo vyprodukujeme značné množství elementárních bytostí. Ty se stávají našimi neviditelným průvodci a mohou nás v životě ovlivňovat. Stávají se rovněž jednou z „příčin“ ve smyslu kosmického zákona příčiny a následku (hovořili jsme o něm v Prvních 21 krocích, v kapitole 11 Narození). Jinými slovy námi vytvořené elementární bytosti se stávají součástí naší karmy a tím našeho prožívání a konání v budoucích inkarnacích. Jedním z našich současných i budoucích úkolů a současně naším zájmem je, tyto elementární bytosti opět „vysvobodit“, aby mohly přestat působit. Prvním krokem je si uvědomit, že tyto elementární bytosti existují, a s díky je přijmout jako jednu ze skutečností našeho bytí. Ruku v ruce s tím je třeba se učit takovému chování, abychom zbytečně neprodukovali další bytosti, které nechceme.


Elementární bytosti – ať už ty námi vytvořené nebo jiné – mohou v daném konkrétním případě také napomáhat tomu, aby se mohly uskutečnit naše karmické situace a prožitky. Způsob, jakým se v životě člověka realizují prožitky, dané jeho karmou, totiž odpovídá postupu vzniku přírodních výtvorů – tedy od duchovní ideje přes astrální obraz a éterickou sílu až k „dílu“. S tímto postupem jsme se seznámili v „Prvních 21 krocích“ a už mnohokrát jsme o něm hovořili, i v tomto seriálu. Víme tedy, že pomyslným nástrojem, který v étericko-fyzické sféře realizuje přírodní „dílo“ podle jeho ideje, jsou elementární bytosti. Přitom „dílem“ jsou v tomto případě konkrétní životní situace a prožitky daného člověka a jejich realizace se odehrává následovně:

Duchovní ideje toho, co chceme v souladu se zákonem příčiny a následku v dané inkarnaci vykonat a prožít, vznikají v době mezi dvěma inkarnacemi. Tyto karmické ideje pro nás buď vytváří jiné vysoké bytosti nebo se na tom podílíme nebo si je vytváříme sami – závisí to hlavně na úrovni našeho vývoje. Lhostejno jak vznikly jsou to v konečném důsledku naše ideje, neboť jde o naši karmu. K úkolům elementárních bytostí patří napomáhat nám ke vzniku prožitků a situací podle těchto našich karmických idejí. Elementární bytosti, vedeny vědomím vyšších bytostí, mají totiž v karmických případech možnost a schopnost, ovlivnit naše vědomí a naše rozhodnutí, a stejně tak vnější okolnosti. Například je-li jednou z našich karmických idejí zažít dopravní nehodu, mohou nám elementární bytosti vnuknout myšlenku, začít psát za volantem SMSku v okamžiku, kdy zpoza rohu vyjíždí jiné auto… Elementární bytosti tedy patří k vykonavatelům lidské karmy. Vzato v širokém kontextu je role elementárních bytostí při naplňování karmy z pohledu člověka jedním z jejich nejdůležitějších úkolů vůbec.


Elementární bytosti, se kterými jsme se zde seznámili, je třeba brát jako určité nejdůležitější příklady, případně jako pomyslnou špičku ledovce. Ve skutečnosti je elementárních bytostí nepřeberné množství podobně, jako je nepřeberné množství rostlin a živočichů v té části přírody, kterou dokážeme vnímat svými smysly. Ještě dlouho zde budeme mít co objevovat. Můžeme začít třeba tím, že se v přírodě (ale i kdekoliv jinde) na chvíli zastavíme a s tichou pozorností budeme vnímat svět, který je okolo. Začneme se stávat jeho součástí, pocítíme to uvnitř v sobě. Postupně se mohou začít vyjevovat další a další tajemství. Důležité je chovat se jako zdvořilý host, nic si nevynucovat a děkovat…