Skupinové Já

Video a zvuk

Video a mp3 ke stažení budou k dispozici v rámci připravovaného seriálu „Přírodní říše“.
Děkujeme za trpělivost…

V „Prvních 21 krocích“ jsme se obeznámili s články bytostí nerostů, rostlin, zvířat a člověka. Zatímco bytost člověka na současné úrovni vývoje sestává zde ve fyzické sféře ze čtyř článků (hmotné fyzické tělo, éterické tělo, astrální tělo, JÁ), zvířata mají jenom první tři články (hmotné fyzické tělo, éterické tělo, astrální tělo), rostliny první dva (hmotné fyzické tělo, éterické tělo) a nerosty mají ve fyzické sféře jenom jeden článek – (hmotné fyzické tělo).

Můžeme si položit otázku, kam se u nerostů, rostlin a zvířat poděly články, které jim chybí ve srovnání s člověkem. Použijme jako příklad následující srovnání. Řekneme-li „člověk“, je to velice široké označení. O jedinci, kterého právě máme na mysli, toho sděluje velice málo. Řekneme-li „srna“, je dosti zřejmé, o čem mluvíme. Snadno si představíme plaché býložravé zvíře s černýma očima a velkými slechy, které ladnými skoky uteče, když se pokusíme přiblížit. Chceme-li bez nároku na detaily vystihnout zvíře, stačí hovořit o zvířecím druhu – tedy „srna“. Chceme-li na podobné úrovni vystihnout člověka, musíme hovořit o konkrétním jedinci – tedy „Jan Novák“ a nikoliv „člověk“.

Je to proto, že díky individuálnímu JÁ, které v sobě my lidé neseme, jsme individuální bytosti. Každý člověk je jiný, má své charakteristické znaky a liší se jimi od ostatních lidí. Sdělení „František je jiný než Alena“ se týká srovnání dvou konkrétních lidí. Sdělení „hlemýžď je jiný než žába“ je stejně výstižné, přestože se týká dvou druhů zvířat. Zvířata jsou druhové bytosti. Každý zvířecí druh má své charakteristické znaky a liší se jimi od ostatních zvířecích druhů. Je to proto, že jednotlivé druhy zvířat mají své společné druhové JÁ, říkáme též skupinové JÁ. Na tom nic nemění ani skutečnost, že zdomácnělá zvířata mají určité individuální rysy, a podobně i někteří vyšší živočichové – často je to způsobeno vlastnostmi jejich astrálního těla.

Druhová JÁ zvířat už z podstaty toho, že jsou „druhová“, nejsou inkarnována v jednotlivých zvířatech. JÁ, které je vždy společné danému zvířecímu druhu, se nachází na úrovni astrální sféry. Jednotlivá zvířata daného druhu své druhové JÁ sdílejí. Jako by druhové JÁ bylo zápěstí a jednotlivá zvířata prsty na ruce. Obdobným pozorováním bychom došli k poznání, že rostliny mají své skupinové JÁ na úrovni nižší duchovní sféry a nerosty mají své skupinové JÁ na úrovni vyšší duchovní sféry. Skupinová JÁ zvířat, rostlin a nerostů schematicky ilustruje následující obrázek:Z obrázku je rovněž zřejmé, že skupinová JÁ zvířat mají co do činění s vysokými duchovními bytostmi změny a pohybu (tj. Síly), skupinová JÁ rostlin s vysokými duchovními bytostmi moudrosti (tj. Panovníci) a skupinová JÁ nerostů s vysokými duchovními bytostmi vůle (tj. Trůnové). Skupinová JÁ zvířat resp. rostlin resp. nerostů jsou „potomky“ Sil resp. Panovníků resp. Trůnů. Podrobněji o tom hovoříme v pojednání o bytostech duchovní hierarchie.

Za povšimnutí rovněž stojí skutečnost, že v astrální sféře se nacházejí také skupinová astrální těla rostlin a skupinová éterická těla nerostů. Když ustřihneme nebo posečeme nadzemní část rostliny, projeví se to v astrální sféře prostřednictvím jejího astrálního těla jako libost. Vytrhnutí rostliny i s kořeny naopak působí v astrální sféře určitou nelibost. Astrální těla rostlin mohou v určité fázi vegetace zčásti proniknout až do étericko-fyzické sféry. Rostlina tím typicky přibrzdí svůj dosavadní růst a vytvoří květy, produkující barvy a vůně, a začne vytvářet pyl, aby se mohla množit. Někdy se tomu poeticky říká, že „astrální tělo políbilo rostlinu“. V případě nerostů je to tak, že než se například krystal křemene stal nerostem určitého tvaru, musel do tohoto tvaru nejdříve vyrůst. Na tomto růstu se podílely síly jeho éterického těla, které dočasně zasáhly z astrální až do étericko-fyzické sféry. Následně se éterické tělo z étericko-fyzické sféry vzdálilo a růst krystalu se zastavil – stal se z něj nerost. Ale protože se v přírodě vždy objevují nepravidelnosti, „prosakuje“ tu a tam éterické tělo nerostů z astrální do étericko-fyzické sféry. Může se to například projevit jako tmavší „vady“ v jinak průzračném krystalu křemene. Díky tomu, že se astrální těla rostlin a éterická těla nerostů nacházejí v astrální sféře se skupinovými JÁ zvířat, také na ně působí vysoké duchovní bytosti změny a pohybu (tj. Síly).

Skupinová astrální těla nerostů se nacházejí na úrovni nižší duchovní sféry. Například pro kameny je uvolňující roztloukání a drcení. Projevuje se v nižší duchovní sféře prostřednictvím astrálního těla kamene jako libost. Díky tomu, že se astrální těla nerostů nacházejí v nižší duchovní sféře se skupinovými JÁ rostlin, také na ně působí vysoké duchovní bytosti moudrosti (tj. Panovníci).